UA-176181051-1
sk

Portugalsko-slovenské slovníky

03.04.2018

PORTUGALSKO-SLOVENSKÝ LESNÍCKY SLOVNÍK s ukážkami odborných textov a so slovenským registrom.


Slovník prof. Dr. Ing. Františka Papánka (ktorý bol polyglotom, nie však jazykovedcom) vyšiel v roku 1995. Vydal ho Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene.

Súhlasím s vami, slovník už nadobudol pár vrások. Má 26 rokov, ani grafika už nie je ono. Napríklad heslo computador je ilustrované slovným spojením perfurar as fichas para o computador, čiže dierkovať karty pre počítač (!)... Pozorné oko nájde pár preklepov a pravopisných chýb (economico namiesto económico/pt alebo econômico/br, provàvelmente namiesto provavelmente, espontáneo namiesto espontâneo...). Autor tiež neupozorňuje systematicky na výrazy používané len v brazílskej portugalčine (napr. concreto armado - železobetón, v Portugalsku betão armado).

Opýtate sa ma: prečo vlastne o ňom hovoriť, veď už pár rokov existuje na trhu portugalsko-slovenský "knižný" slovník od vydavateľstva Lingea, ako aj malý elektronický portugalsko-slovenský a slovensko-portugalský  slovník vydaný Portugalským inštitútom a prístupný zadarmo na internete? Nehovoriac už o viacerých portugalsko-českých slovníkoch, ktoré na Slovensku vďaka nášmu endemickému česko-slovenskému bilingvizmu radi používame.

Napriek tomu sa mi však žiadalo pár slov o tomto milom slovníku napísať z dvoch dôvodov - jeden je pragmatický a druhý lingvistický.

Pravdupovediac, nie je to ani slovník, ale skôr terminologický dvojjazyčný glosár. Má len 1484 hesiel, vzťahujúcich sa najmä k lesníctvu a drevárstvu, v ktorých bol prof. Papánek špičkovým odborníkom. [1]

"Príliš odborná terminológia", povzdychnú si mnohí; "načo by nám to bolo". Pravdepodobnosť stretnúť sa s týmto odborom pri štúdiu, tlmočení či odborných prekladoch je pravdepodobne nízka.

Treba mať ale na zreteli, že lesnícko-drevársky a papierenský priemysel je v Portugalsku jedným z najaktívnejších sektorov ekonomiky. Veď 40 % jeho územia je pokrytého lesmi. (Mimochodom približne toľko, ako na Slovensku.) Je najväčším výrobcom eukalyptovej celulózy v Európe. [2]  O týchto faktoch sa hovorilo v tlači minulý rok, kedy pri tragických požiaroch zahynuli v Portugalsku desiatky ľudí.

Z lingvistického hľadiska je možno tento slovníček považovať za užitočný najmä preto, lebo neobsahuje len odborné termíny. Sémanticky sa heslá totiž dajú rozdeliť do 3 skupín:

  1. Všeobecná lexika - acidente, bolsa, companhia, caminho, concorrência, utilizar, rentável...

1.1    Niektoré heslá sú ilustrované v lesníckom kontexte, ako napr concorrência:

Concorrência radicular - koreňová konkurencia

Concorrência de vegetação espontánea - konkurencia buriny

1.2       Niektoré vo všeobecnejšom kontexte, ako napr. caminho:

Caminho de acesso - prístupová cesta

Caminho de ferro - železnica

 2.       Odborné termíny, s ktorými sa stretávame aj v iných odvetviach vedy, techniky či priemyslu -  eixo - os, náprava, travão - brzda,  guincho - hák...

 3.     A špecifická terminológia z oblasti :

3.1   Lesníctvaviveiro - škôlka, reflorestar - zalesniť, abate - vytínanie, galho - vetva, musgo - mach, incremento - prírastok, dormência - vegetačný pokoj...

3.2  Drevospracujúceho priemyslu: rachar - štiepiť, apara - trieska, hobliny, trabalhabilidade - opracovateľnosť...

3.3    Celulózovo papierenskeho priemyslu: papelão - kartón, lepenka, pasta de madeira - drevovina, celulose - celulóza, polpa de madeira - buničina...

3.4     Botaniky a zoológie, najmä mená zvierat a rastlín (okolo 170 !).


Na margo botaniky a zoológie: možno namietnete, že na internete sa dnes už nájde takmer všetko; a naozaj, nie je problém preložiť do slovenčiny coruja (sova), sobreiro (korkový dub), ani joaninha (lienka). Viete však, ako sa po slovensky povie mangul? Chocholatka krovinová (červená)! Známa tiež ako cabrito-vermelho, ide o malú antilopu žijúcu v strednej a južnej Afrike (napr. aj v Mozambiku).

Ďalším pozitívom je slovenský register. Pri každom slovenskom hesle sa nachádza abecedný a číselný odkaz na všetky heslá, v ktorých sa dané heslo v portugalskej časti slovníka vyskytuje:

Stonka

C78: caule, caules retos - rovné kmene

H3: haste, haste principal - hlavná os

Haste vertical única - jediná vertikálna os

Hastes de alumínio extensíveis - vysúvacie hliníkové tyče

P26: pé, em pé - na pni

O pé da árvore

Diâmetro em pé = hrúbka pri zemi

Za jeho hlavnú kvalitu považujem kontextualizovanú exemplifikáciu hesiel. Každé slovo je ilustrované vetou alebo aspoň kolokáciou excerpovanou z odbornej literatúry. Kiežby všetky prekladové slovníky také boli!

Na záver ešte jedna zaujímavosť, ktorá sa netýka priamo slovníka.

Ako iste viete, papel je polysémické slovo. Neušlo to samozrejme ani pozornosti odborníkov na reklamné slogany. Pozrime sa na túto slovnú hračku, kde ide o dva významy slova, papier a úloha:

"O papel de Portugal no mundo é mais importante do que imagina." [3]

Portugalský papier je vo svete dôležitejší, ako si myslíte. / Portugalsko hrá vo svete dôležitejšiu rolu, ako si myslíte. 😁


[1] https://zv-podujatia.com/2012/03/16/sest-knih-zivota-frantiska-papanka/ 

[2]  https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_portuguesa

[3]  https://www.thenavigatorcompany.com/var/ezdemo_site/storage/original/application/8e40b62244d0e6d118ea784f9395c100.pdf